2NE1 - Ugly (Japanese version)


Kimi ni agaruku waratte mitemo
Kawa iku wa nare nai yo
Oh oh oh Oh oh oh
Reuchi takute saite mitemo
Are mokite kurenaichi
Oh oh oh Oh oh oh oh
Yo mona kawa mu yo to o
Uma re ta toki karasu tatto rai kachiga unda
Nanimo kamo uma kui ga nakute
Inaii rasu sute kiina anata no yoni ikanai no
Chikoke wo dakara mitsume naide
Kaku reta iko noyo o
Nuketa shitai
Doka shiteru yo
I think I'm ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty
I wanna be pretty
Don't lie to my face
Tellin' me I'm pretty


I think I'm ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty
I wanna be pretty
Don't lie to my face cuz I know
I'm ugly
Ne you jo youwa gomen da yo
Kine kude dako kokodoga anata wo urandari shite


Shouto shite watashi ja tsuri ai
Yo ue kara mesena to koro gaya ni kini sawaru to


Hoto ite nari suru kawa kara nai
Modo koga ni kietai kokoro sakebu yo ga shiteru yo
I think I'm ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty
I wanna be pretty
Don't lie to my face
Tellin' me I'm pretty


I think I'm ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty
I wanna be pretty
Don't lie to my face cuz I know
I'm ugly
(All alone, I'm all alone 2x) 
Saki shimete moshi honto wa samishi 
(All alone, I'm all alone 2x) 
I'm always all alone
Takishi mete moshi
Temo shou no kito soba ni wainai 
I think I'm ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty
I wanna be pretty
Don't lie to my face
Tellin' me I'm pretty


I think I'm ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty
I wanna be pretty
Don't lie to my face cuz I know
I'm ugly 


romanization by me^^